Flukar Sp. z o. o. w 2024 roku przystąpił do realizacji projektu pn. Zintegrowane rozwiązania środowiskowe dla przemysłu: opracowanie innowacyjnych, proekologicznych środków smarowych oraz stworzenie zespołu instalacji wpierających gospodarkę obiegu zamkniętego dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet FENG.01. Wsparcie dla przedsiębiorców.

W ramach projektu zostaną zrealizowane badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz działania inwestycyjne. Zadania będą skategoryzowane w ramach opisanych poniżej modułów:

MODUŁ B+R, w ramach którego prowadzone będą prace B+R, mające na celu opracowanie biodegradowalnych środków smarowych o niespotykanym dotąd poziomie biodegradowalności oraz właściwościach funkcyjnych (termooksydacyjnych i smarowych), tj.:

oleje hydrauliczne (3 gatunki),

oleje przekładniowe (3 gat.),

preparaty smarne, penetranty (2 gat.),

ciecze obróbcze do obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej (2 gat.),

smary plastyczne (2 gat.).

Zostanie również opracowana efektywna technologia odzysku kondensatu z emulsji stanowiącej odpad powstały wskutek eksploatacji cieczy obróbczych, wykorzystana do produkcji biośrodków.

MODUŁ ZAZIELENIENIE, w ramach którego poprzez rozbudowę instalacji regeneracji olejów przepracowanych, w celu odzysku odpadów o zwiększonej zawartości zanieczyszczeń śr. 35% (od 10 do 50%) i budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów, w tym niebezpiecznych ze środków smarowych, nienadających się do recyklingu.

Rezultat Projektu odpowie na zdefiniowane potrzeby głównych odbiorców (klientów z branży motoryzacyjnej i przemysłowej) w zakresie gamy biośrodków o wyższym stopniu biodegradowalności niż konkurencyjne środki smarowe biodegradowalne i właściwościach funkcyjnych, co najmniej odpowiadających lub przewyższających właściwości środków pochodzenia węglowodorowego (wydłużony czas eksploatacji, zmniejszenie zużycia maszyn i urządzeń). Realizacja ww. prac pozwoli też na „zamknięcie” drogi każdego rodzaju odpadu poprzez maksymalne wykorzystanie (recykling) i/lub bezpieczne zutylizowanie na terenie Spółki.

 

Wartość projektu: 119 189 779,38 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Unijnych: 49 324 226,56 PLN

Projekt 6

Wzrost rozpoznawalności marek produktowych Flukar sp. z o.o. jako efekt działań promocyjnych na wybranych rynkach międzynarodowych

Przedmiotem planowanego do realizacji Projektu jest uczestnictwo Flukar sp. z o.o. w działaniach realizowanych w ramach Programu promocji branży części samochodowych i lotniczych mających na celu promowanie wyrobów pochodzenia naftowego Spółki oferowanych pod markami JASOL (produkty standard) i REVLINE (produkty premium) na potencjalnych rynkach zbytu. W ramach niniejszego Projektu Flukar przeprowadzi działania promocyjne na światowych i europejskich rynkach, m. in. poprzez udział jako wystawca w 6 imprezach targowych w Rosji, RPA, Dubaju, Frankfurcie i w Polsce. Działania promocyjne zostaną uzupełnione zakupem usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy. Celem realizacji niniejszego Projektu jest ekspansja produktowa Flukar w kierunku rynków wschodnich (m.in. Rosja, Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz rynku Republiki Południowej Afryki, jak również poszerzenie rynków zbytu w obszarze Unii Europejskiej, zgodnie z długofalową strategią eksportu Spółki. Powyższe będzie możliwe dzięki uczestnictwu Flukar w Programie promocji branży części samochodowych i lotniczych, w ramach którego Wnioskodawca zrealizuje szereg działań promocyjnych. W wyniku realizacji Projektu Spółka spodziewa się pozyskać nowych kontrahentów oraz nawiązać długofalowe kontakty biznesowe. Przełoży się to na wzrost przychodów Spółki z działalności eksportowej. Efektem Projektu będzie także zwiększenie rozpoznawalności wyrobów Spółki oferowanych pod markami JASOL oraz REVLINE na rynkach zagranicznych, co przyczyni się także do wzrostu rozpoznawalności Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość projektu: 796 538,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 383 470,00 PLN

Projekt 5

Wdrożenie technologii selektywnego zagospodarowania i regeneracji strumieni rozpuszczalnikowych i naftowych z odpadów ropopochodnych

Cel i planowane efekty projektu:

Przedmiotem Projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii selektywnego zagospodarowania i regeneracji strumieni rozpuszczalnikowych, w wyniku czego Spółka zaoferuje na rynku:

1) usługę destylacji i komponowania chemicznych półproduktów i produktów,
2) usługę regeneracji frakcji lekkich i średnich,
3) 4 typy produktów z recyklingu:
a. oleje antyadhezyjne,
b. oleje do flotacji,
c. specjalistyczne smary,
d. plastyfikatory do gum i kauczuków.

Powyższe nastąpi poprzez wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych (B+R) własnych i zleconych, kluczowych dla cech oraz funkcjonalności usług i produktów Spółki. W ramach realizacji Projektu Spółka przewidziała następujące działania inwestycyjne:

• realizacja prac budowlanych,
• nabycie i montaż środków trwałych,
• nabycie usług doradczych.

Wartość projektu: 59 962 500,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 20 000 000,00 PLN

Projekt 4

“Wdrożenie technologii selektywnego zagospodarowania strumieni węglowodorowych i recyklingu odpadów pochodzenia naftowego”

Cel i planowane efekty projektu:

Wdrożenie na rynek wyników prac B+R w celu wprowadzenia przez Spółkę na rynek innowacyjnej technologii selektywnego zagospodarowania i recyklingu odpadów pochodzenia naftowego w postaci:

1)usługi regeneracji odpadów,
2)rozpoczęcia produkcji baz surowcowych.

Wprowadzona w wyniku realizacji Projektu innowacyjna usługa oraz innowacyjne bazy surowcowe cechować się będą unikalnymi właściwościami jakościowymi oraz użytkowymi z zachowaniem konkurencyjności cenowej, co stanowi bezpośrednią odpowiedź na potrzebę rynku związaną z dostępem do technologii oraz produktów pochodzących z selektywnego zagospodarowania odpadów ropopochodnych.

W ramach realizacji Projektu Spółka przewidziała m.in. następujące działania inwestycyjne:

• realizacja prac budowlanych,
• nabycie i montaż środków trwałych,
• nabycie usług doradczych.

Wartość projektu: 55 719 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 19 830 000 PL

Projekt 3

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 firma Flukar Sp. z o. o. realizuje następujące projekty:

“Rozwój centrum badawczo – rozwojowego Flukar sp. z o. o. realizującego prace badawcze dla branży petrochemicznej i gospodarki odpadami”

Cel i planowane efekty projektu:

Stworzenie infrastruktury niezbędnej do realizacji prac badawczo – rozwojowych w obszarze innowacyjnych metod zagospodarowania odpadów pochodzenia naftowego oraz odpadów polimerowych. Rezultatem wyżej wymienionych prac B+R będzie innowacja produktowa oraz innowacje procesowe, docelowo wdrożone zarówno w działalności własnej Flukar sp. z o. o., jak i działalności podmiotów zewnętrznych.

Realizacja Projektu, a więc rozwój wyżej wskazanej jednostki organizacyjnej Flukar do postaci Centrum badawczo – rozwojowego, umożliwi Spółce pełne wykorzystanie jej potencjału badawczego poprzez możliwość podjęcia specjalistycznych prac badawczo – rozwojowych w następujących obszarach:

 1. innowacyjne metody zagospodarowania odpadów z olejów przepracowanych;
 2. zaawansowane metody analityczne w zakresie rozpoznania parametrów odpadów z branży petrochemicznej (m.in. odpady polimerowe).

Projekt polega na modernizacji budynku oraz jego wyposażeniu w sprzęt laboratoryjny.

Wartość projektu: 9 584 160,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 490 800,00 PLN

Projekt 2

FLUKAR Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu LIFE na realizację projektu pn.

Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”

 • Program LIFE – program działań na rzecz środowiska i klimatu
 • Budżet projektu: 18 765 350 PLN
 • Dofinansowanie z KE: 60% kosztów kwalifikowanych
 • Dofinansowanie z NFOŚiGW: 15% kosztów kwalifikowanych
 • Okres realizacji: 01.08.2015 r. – 31.07.2019 r.
 • Współpracująca jednostka naukowa: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Projekt 1

FLUKAR Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn.

“Proekologiczna technologia do odzysku i zagospodarowania strumieni węglowodorowych z wybranych grup odpadów”

 • Budżet projektu: 7 397 284,50 PLN
 • Dofinansowanie: 3824 005,65 PLN
 • Okres realizacji: 01.06.2014 – 31.12.2015