Produkujemy zgodnie z wytycznymi REACH

REACH to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006, wprowadzone, aby zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia i środowiska w przemyśle chemicznym. Rozporządzenie REACH narzuca  wiele zobowiązań dla producentów, dystrybutorów i ostatecznych użytkowników różnego rodzaju chemikaliów, między innymi z branży olejowej

REACH obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, więc nie istnieje potrzeba dodatkowych regulacji wprowadzanych przez Państwo Polskie. Fimry zajmujące się produkcją, importem i eksportem substancji chemicznych w postaci własnej, lub wchodzące w skład mieszanin bądź wyrobów, mają obowiązek rejestracji takich substancji.

Dystrybutorzy są w obowiązku przekazywania informacji w łańcuchu dostaw. Użytkownicy przemysłowi i profesjonalni, a także konsumenci powinni być poinformowani o bezpieczeństwie użycia tego typu substancji oraz korzystać z nich według zaleceń. Jednym z narzędzi komunikacji w łańcuchu dostaw jest karta charakterystyki (MSDS, bądź SNS, bądź karta bezpieczeństwa).

Nasze instalacje pracują na podstawie pozwolenia zintegrowanego

Instalacje objęte są wymogiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego,   dodatkowo  spełniają  wymagania  najlepszych   dostępnych      technik, co  wymagane   jest przepisami art. 204 ust. 1 oraz art. 207 ust. 1 i ust. 1 a ustawy Prawo ochrony środowiska.

W ocenie zgodności z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT) instalacji do magazynowania, w oczekiwaniu na regenerację przez rafinację oraz instalacji do produkcji olejów bazowych wykorzystano następujące dokumenty:

Decyzję Wykonawczą Komisji UE 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą   Parlamentu   Europejskiego   i   Rady   2010/75/UE   (Dz.  U.  UE   L208 z 17.08.2018 r.),

 • Dokument Referencyjny BAT dla najlepszych dostępnych technik dla emisji zmagazynowania (lipiec 2006).

 

Analizując ww. konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik, oceną objęto m.in. spełnienie wymagań w zakresie :

 • wdrożenia i stosowania systemu zarządzania środowiskowego (BAT 1),
 • poprawy ogólnej efektywności środowiskowej zespołu urządzeń (BAT2),
 • ograniczenia emisji do wody i powietrza (BAT 3),
 • ograniczenie ryzyka środowiskowego związanego z magazynowaniem odpadów (BAT 4),
 • ograniczenie ryzyka środowiskowego związanego z postępowaniem i przemieszczaniem odpadów (BAT 5),
 • monitorowania emisji do wody (BAT 6 i BAT 7),
 • monitorowania emisji zorganizowanych do powietrza (BAT 8),
 • monitorowania emisji odorów (BAT 10 i BAT 12),
 • monitorowania zużycia wody, energii, surowców oraz wytwarzanie ścieków (BAT 11),
 • zapobiegania lub ograniczania emisji rozproszonych do powietrza, w szczególności związków organicznych (BAT 14),
 • zapobiegania emisjom hałasu i wibracjom (BAT 17 i BAT 18},
 • emisji do wody (BAT 19 i BAT 20),
 • zapobiegania skutkom awarii i incydentów dla środowiska (BAT 21),
 • zapewnienia efektywnego wykorzystania materiałów (BAT 22),
 • zapewnienia efektywnego zużycia energii (BAT 23),
 • ponownego wykorzystania opakowań w celu ograniczania ilości odpadów wysyłanych do unieszkodliwiania (BAT 24),
 • poprawy ogólnej efektywności środowiskowej monitorowanie składu jakościowego i ilościowego odpadów dostarczanych do przetworzenia (BAT 42),
 • ograniczenia ilości odpadów wysyłanych do unieszkodliwiania (BAT 43), ograniczenia emisji związków organicznych do powietrza (BAT 44 i BAT 45).
Bezpieczeństwo Pożarowe

W naszym zakładzie w Kędzierzynie – Koźlu został zainstalowany:

System Sygnalizacji Pożaru oparty na urządzeniach firmy SCHRACK-SECONECT.

Systemem sygnalizacji pożaru objęty jest cały FLUKAR Sp. z o.o. Zakład w Kędzierzynie-Koźlu wraz z Centrum Badawczo Rozwojowym System Sygnalizacji Pożaru wyposażony jest w dwie centrale alarmowe sterujące systemem. Centrala główna umieszczona jest w pomieszczeniu Sterowni i uruchamia alarmy wewnętrzne oraz przekazuje sygnał do centrali zainstalowanej w Jednostce Ratowniczej Blachownia.

Centrala znajdująca się w JRB wyposażona jest w system wizualizacji z możliwością  drukowania trasy dojazdu do miejsca zdarzenia.

Flukar Sp. z o.o. ma zawartą umowę na ochronę przeciwpożarową z firmą Serwis Blachownia Sp. z o.o. w której strukturach funkcjonuje JRB

INFORMACJA O ZAGROŻENIU POWAŻNĄ AWARIĄ PRZEMYSŁOWĄ